TRỜI ƠI, CÒN DEAL NỮA À: SENN HD588, GIÁ 80 ĐÔ

TRỜI ƠI, CÒN DEAL NỮA À: SENN HD588, GIÁ 80 ĐÔ

Ở Việt Nam con quỷ này toàn bán trên 3 củ, quỷ sứ hà!