[Thông báo] Tiki Tạm dùng CB từ ngày 01/10 - 10/10/2017

[Thông báo] Tiki Tạm dùng CB từ ngày 01/10 - 10/10/2017


Tiki thông báo tạm dừng CB từ 01/10 - 10/10/2017 với lý do: nâng cấp hệ thống.

Hi anh em,

 

Tiki vừa ra thông báo tạm dừng CB ước tính từ ngày 1 - 10/10/2017 với nguyên do: nâng cấp hệ thống. 

Về việc trở lại hoạt đồng bình thường: Tiki thông báo sau và team sẽ thông báo đến toàn thể anh em khi có tin nhé!

 

Team TNLG.