2 deal ngon cho thứ 7 nhẹ nhàng - 19/08/2017

Flash sales theo giờ, giá + giờ sẽ khoanh trong ảnh, không ghi để tránh bị tool quét người ta lại fix giá trước giờ G